ช่องทางการติดต่อ:

0

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะกล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา บริษัท เอไพร์ม พลัส  จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวกับคุณและวิธีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลดังต่อไปนี้
– ลูกค้า และ/หรือ
– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้, ประมวลผล, เปิดเผยและ/หรือโอนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ รวบรวมไว้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง :

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

– รายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณ เช่น ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, อาชีพ และลายมือชื่อ

– รายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ อีเมล์ ทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์

– รายละเอียดการระบุตัวตนและการรับรองความถูกต้อง เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ภาพถ่ายและภาพจากกล้องวงจรปิด;

– ข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้ เช่น บัญชีโซเชียลมีเดียและการบันทึกเสียงของคุณ;

– รายละเอียดด้านการเงิน เช่น การชำระเงินของคุณ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารและรายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement);

– ข้อมูลระบุทรัพย์สินส่วนตัว เช่น การจดทะเบียนรถ, โฉนดที่ดิน, เล่มทะเบียนรถและรายละเอียดต่างๆที่ปรากฎในเล่มทะเบียนรถ;

– ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการเสริมต่างๆ

– การบันทึกเสียงสนทนาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

– ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของเรา รวมถึงที่อยู่ IP

  คุกกี้หรือข้อมูลอุปกรณ์อื่นๆ และ/หรือ

– ข้อมูลอื่น ๆที่คุณให้กับเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (ตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน)

– ศาสนา; และ/หรือ

– การจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

– กรุ๊ปเลือด

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการรวบรวม, ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รวบรวม ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ :

2.1 เพื่อจัดตั้ง มีส่วนร่วม จัดการ ทบทวน อนุมัติและสรุปความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัญญา หรือธุรกรรมกับบริษัทฯ เช่น การตกลงทำสัญญา การลงทะเบียนคุณในระบบของเราและดำเนินการชำระเงิน;

2.2 ดำเนินการตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล;

2.3 เพื่อให้บริการแก่คุณผ่านการสื่อสารโดยตรงที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เองหรือโดยบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการทำแบบสำรวจออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการตลาด;

2.4 จัดการและดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่โฆษณา;

2.5 เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของคุณกับบริษัทในเครือของเราสำหรับการส่งรายงานและการรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางเก็บข้อมูลและ/หรือ

    

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

ในสถานการณ์ที่จำเป็นบางอย่างเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นแก่บุคคลที่สาม รวมถึง:

– กลุ่มบริษัทหรือบริษัทในเครือ

– พันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการ

– ที่ปรึกษาภายนอก; (เช่น ทนายความ ช่างเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจของเรา และปกป้องหรือยื่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายใดๆ) และ/หรือ

– บุคคลอื่นตามที่กฎหมายหรือคำสั่งศาลกำหนด

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปที่รวบรวมและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของคุณไปยังกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปีภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเราสิ้นสุดลงหรือนานเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เรารับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษา เว้นแต่มีความจำเป็นต้องเก็บตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่กำหนดไว้ให้แก่เจ้าของข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”) เว้นแต่จะมีสถานการณ์ที่เราอาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวตามกฎหมาย

โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราที่ https://www.aprimeplus.com/ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามกฎหมาย ขั้นตอนในการใช้สิทธิ์ และการเพิกถอนความยินยอมของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ดำเนินการตามกระบวนการภายในของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล;

เพื่อให้บริการแก่คุณผ่านการสื่อสารโดยตรงที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ เองหรือโดยบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการทำแบบสำรวจออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales)

จัดการและดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสาธารณชน รวมทั้งเผยแพร่โฆษณา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งแก่บริษัทฯ นนการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อจัดตั้ง มีส่วนร่วม จัดการ ทบทวน อนุมัติและสรุปความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัญญา หรือธุรกรรมกับ   บริษัทฯ เช่น การตกลงทำสัญญา การลงทะเบียนคุณในระบบของเรา และดำเนินการชำระเงิน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณด้วยบริการของเรา เช่น ให้บริการลูกค้า, จัดหาที่จอดรถสำหรับผู้มาเยือน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ขอเราที่: https://www.aprimeplus.com/

นโยบายการให้บริการ

โปรดตรวจสอบและตรวจทานข้อกำหนดและเงื่อนไข (ในที่นี้อ้างถึงคำว่า “ข้อกำหนด” หรือ “เงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนมีการดำเนินการใช้งานเวปไซต์ https://www.apluswatsadu.com

โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และที่ให้บริการโดย APrime Plus (อ้างถึงว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการ นอกจากนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวยังได้รวมถึงแนวทางปฏิบัติฯ ที่ บริษัท ได้กำหนดขึ้นยังใช้บังคับกับการใช้บริการ

ในกรณีที่แนวทางปฏิบัติฯ ข้อกำหนดในการใช้บริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ของเวปไซต์มีความขัดแย้งกัน ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติฯ เป็นอันดับแรก และตามด้วยข้อกำหนดในการใช้บริการฉบับนี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับ

การสมัครใช้บริการ การตอบรับและการปฏิเสธคำขอใช้บริการ และการยกเลิกคำขอใช้บริการ

ลูกค้า (ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือองค์กร/บริษัท) จะใช้บริการ โดยส่งคำขอใช้บริการตามที่ กำหนด

ในการอนุมัติคำขอใช้บริการสั่งซื้อของ จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ ซึ่ง ต้องทำการประเมินเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้ที่ผ่านการรับรอง”)

ในกรณีที่ พิจารณาว่าลูกค้ามีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้ ทางบรษัทอาจปฏิเสธคำขอใช้บริการที่ลูกค้าได้ยื่นไว้

ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จในคำขอใช้บริการ

ลูกค้าไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ลูกค้าไม่มีเงินค้างชำระกับ หรือการที่ลูกค้าชำระเงินให้แก่บริษัท ล่าช้า และความสามารถของลูกค้าในการชำระเงินโดยบัตรเครดิต ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการประเมิน )

กรณีอื่นที่มีการใช้บริการ อย่างไม่เหมาะสม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถแจ้งลบ หรือ แก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ผ่าน ทุกช่องทางการติดต่อของ apluswatsadu.com หรือ ส่งอีเมลมาที่ info@aprimeplus.com

นโยบายการใช้คุกกี้

เราการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าบางส่วนใน cookies สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ และ เพื่อ วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

การระงับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกบริการ

ในกรณีที่ ระงับบริการ หรือยกเลิกการบริการ บริษัท ไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า ไม่ต้องมีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าอย่างไร

การเชื่อมต่อไปยังเวปไซต์อื่น

หนึ่งในบริการของเราอาจจะมีการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลของบุคคลที่สาม ทั้งนี้ถือเป็นรายการที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการแจ้งสิทธิจำกัดความรับผิดชอบในการควบคุมของข้อมูล นโยบายความปลอดภัย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามนั้น

คำสงวนสิทธิ์

บริษัทจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัท ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากบริษัทก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

กฏหมายที่บังคับใช้

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อความ เนื้อหา โดยที่อาจจะไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ